17 december 2018

Wie, wanneer, wat, waar - Deel 3: Wat?

Dit is het derde bericht van een serie van vier over de opbouw van een bronvermelding volgens de APA-richtlijnen. Standaard bestaat uit een bronvermelding uit vier delen, elk deel eindigt met een punt (behalve een webadres):

  1. De maker van het document – Wie?
  2. Het jaar (of datum) van publicatie – Wanneer?
  3. De titel van het document – Wat?
  4. De vindplaats van het document, de naam van de uitgever of het webadres – Waar?

Er zijn enkele materialen met een afwijkende opbouw, bijvoorbeeld een tijdschriftartikel.Dit boek heeft een hoofdtitel (Nouri) en een ondertitel (De belofte). Tussen hoofd- en ondertitel staat een dubbele punt en de ondertitel begint met een hoofdletter. De titel staat altijd cursief, dit markeert het einde van het derde gedeelte: Wat?

Druk, editie, etc.
Een tweede of latere druk wordt tussen haakjes vermeld na de titel, niet cursief. Tussen de titel en de druk staat geen punt. Noteer het getal, dus '2e druk' in plaats van 'tweede druk', ook al staat in de publicatie het getal voluit geschreven. Neem de beschrijving over die in het boek genoemd wordt: 2e herziene druk, 3e gecorrigeerde druk, 4e editie. Laat bij buitenlandse publicaties de vermelding onvertaald: 2nd edition, 3. aktualisierte Auflage.
Februari, M. (2018). Klont (5e druk). Amsterdam: Prometheus.
Zowel de schrijfwijze 2e druk, 2de druk, eventueel geschreven in superscript (standaardfunctie in Word) zijn toegestaan, wees hier wel consequent in.
De eerste druk wordt nooit vermeld, ook niet wanneer dit wel in de publicatie staat. Oplagen worden eveneens niet vermeld.

Vraag- en uitroepteken
Wanneer de hoofd- of ondertitel eindigt op een vraag- of uitroepteken vervangt deze de dubbele punt achter de hoofdtitel of de punt achter de ondertitel.
Fischer, T., & Julsing, M. (2014). Onderzoek doen! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek (2e druk). Groningen: Noordhoff.
Niks, C., & Van den Dool, P. (2018). Begrijp ik jou? Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties. Arnhem: Stichting Special Heroes Nederland.
Vertalingen en vertalers, bewerkingen en bewerkers
Indien de publicatie een vertaling en/of bewerking is en de naam van de van de vertaler en/of bewerker genoemd wordt, komt deze achter de titel te staan, gevolgd door Vert. (van Vertaler). De originele titel kan tussen vierkante haakjes achter de titel worden gezet maar dit is niet verplicht. Bij combinatie van druk en een vertaler wordt de druk eerst genoemd, daarna de vertaler, gescheiden door een puntkomma.
Thaler, R., & Sunstein, C. (2018). Nudge: Naar betere beslissingen over gezondheid, geluk en welvaart [Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness] (8e druk; C. Zijlemaker, Vert.). Amsterdam: Business Contact.
Zie ook de blogberichten Vertalingen en Pearson: Nederlandstalige bewerking voor aanvullende uitleg en meer voorbeelden.
                     
Hoofdletters
In Publication Manual of the American Psychological Association wordt in § 4.15 (pp. 101-102) geadviseerd alleen hoofdletters te gebruiken bij een titel zoals in een gewone zin. Na een dubbele punt (bijvoorbeeld bij een ondertitel) of een streepje (-) komt ook een hoofdletter. Wanneer een publicatie alle (hoofd)woorden uit de titel met een hoofdletter schrijft of de ondertitel zonder hoofdletter, kan dit genegeerd worden. Uitzondering is de titel van een tijdschrift, hierbij worden de hoofdwoorden wel met een hoofdletter genoteerd.

In onderstaand voorbeeld staat op het titelblad: Critical Research in Sport, Health and Physical Education : How to Make a Difference, dit wordt in een bronvermelding:
Pringle, R., Larsson, H., & Gerdin, G. (Eds.). (2019). Critical research in sport, health and physical education: How to make a difference. London: Routledge.
In onderstaand voorbeeld staat bovenaan het artikel: "Strengthening Non-Communicable Disease Research Capacity in Thailand: Leveraging PhD Nurses and other Health Professionals". Als tijdschrifttitel wordt de afkorting Pacific Rim Int J Nurs Res genoemd, gebruik voor de bronvermelding de volledige naam:
Potempa, K., Furspan, P. B., Rajataramya, B., Barton, D., & Singha-Dong, N. (2018). Strengthening non-communicable disease research capacity in Thailand: Leveraging PhD nurses and other health professionals. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 22, 178-186. Geraadpleegd op 17 december 2018, van https://www.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR/article/view/126510/95610
Publicatie zonder titel
Het komt niet vaak voor, maar een enkele keer heeft een document geen titel. Maak in dat geval zelf een korte omschrijving van de inhoud en zet deze tussen vierkante haakjes, niet cursief.
Waterschap Vallei en Veluwe (Cartograaf). (z.d.). [Plattegrond Amersfoort]. Apeldoorn: Auteur.
              

09 november 2018

Wie, wanneer, wat, waar - Deel 2: Wanneer?


Dit is het tweede bericht van een serie van vier over de opbouw van een bronvermelding volgens de APA-richtlijnen. Standaard bestaat uit een bronvermelding uit vier delen, elk deel eindigt met een punt (behalve een webadres):

 1. De maker van het document – Wie?
 2. Het jaar (of datum) van publicatie – Wanneer?
 3. De titel van het document – Wat?
 4. De vindplaats van het document, de naam van de uitgever of het webadres – Waar?

Er zijn enkele materialen met een afwijkende opbouw, bijvoorbeeld een tijdschriftartikel.Dit boek noemt in het colofon het jaar van uitgave: 2018. Het jaartal (of datum) van publicatie staat altijd tussen haakjes. Achter het haakje-sluit komt een punt, dit markeert het einde van het tweede gedeelte: Wanneer?

Meerdere jaartallen

Bij een nieuwe druk, editie of oplage wordt in een boek vaak ook het oorspronkelijke publicatiejaar genoemd. Noem echter altijd het meeste recente jaar, dit is het jaar waarin de geraadpleegde bron is gepubliceerd. De kans is immers groot dat de publicatie afwijkt van eerdere uitgaven.

Webpagina
Wanneer het jaar of de datum van publicatie van een webpagina wordt vermeld, neem deze dan geheel over in de bronnenlijst in de volgorde (jaar, dag maand). De naam van de maand wordt voluit geschreven. In de tekst wordt alleen het jaartal genoemd.
CBS. (2018, 31 oktober). Aantal jongeren met jeugdzorg daalt eerste helft 2018. Geraadpleegd op 9 november 2018, van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/44/aantal-jongeren-met-jeugdzorg-daalt-eerste-helft-2018
In de tekst is de verwijzing (CBS, 2018).

LET OP: bij veel webpagina’s zonder een jaartal of datum staat onderaan de pagina wel een vermelding van het copyright (auteursrecht), bijvoorbeeld: © 2018, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Dit zegt niets over de publicatiedatum van de webpagina, alleen over het jaar van copyright van de gehele website. Noteer daarom in deze gevallen z.d. (= zonder datum, zie ook hieronder), tenzij uit de tekst het jaar of datum van de publicatie valt te achterhalen.

Bron zonder jaar of datum
Het jaar of de datum van publicatie van een webpagina wordt niet altijd aangegeven. De meeste webpagina’s van de Rijksoverheid bijvoorbeeld noemen geen datum. Noteer wanneer een datum ontbreekt z.d. = zonder datum.
Rijksoverheid. (z.d.). Eisen aan de pasfoto voor paspoort of ID-kaart. Geraadpleegd op 9 november 2018, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart
Zie ook APA Vraag en antwoord: Hoe moet een bron zonder jaar van uitgave worden weergegeven?

Klassieke werken
Bij werken uit de klassieke literatuur die gedurende een lange periode meerdere keren zijn gepubliceerd wordt tussen haakjes het jaar van de publicatie genoemd. Indien bekend wordt het oorspronkelijke jaar van publicatie in de bronnenlijst aan het einde vermelding gezet, met de toevoeging (Origineel werk gepubliceerd in [jaartal]). In de tekst worden beide jaartallen genoemd.
Euripides. (2005). Medea (4e herziene druk; G. Koolschijn, Vert.). Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. (Origineel werk gepubliceerd in 431 v.Chr.)
In de tekst (Euripides, 431 v.Chr./2005).
Multatuli. (2011). Max Havelaar, of De koffiveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappy (4e druk). Amsterdam: Prometheus. (Origineel werk gepubliceerd in 1860)
In de tekst (Multatuli, 1860/2011).

Wanneer jaartal, wanneer datum
Alleen bij webpagina’s wordt de volledige datum genoemd in de bronnenlijst, in de tekst alleen het jaartal. Bij een online pdf wordt alleen het jaartal genoemd, ook als de publicatie een maand of volledige datum vermeld.
Bij tijdschriftartikelen wordt alleen het jaartal genoemd. Wanneer het artikel geen jaargang (volume) of afleveringsnummer vermeld kan in de bronnenlijst eventueel de maand of het seizoen genoemd worden om aan te geven om welk nummer het gaat. Dit artikel vermeldt geen jaargang en geen nummer:
Rozenbroek, J. (2018, herfst). Picture perfect: Hoe zit het met de cijfers? Human, 4-7.
Wel maand, geen dag
Noem bij een webpagina ook de maand als de dag ontbreekt. In de tekst wordt alleen het jaartal vermeld. Bij een pdf wordt in de tekst en in de bronnenlijst alleen het jaartal genoemd.
De Vos-van der Hoeven, T. (2013, september). Geloven dat je kan groeien: Een positieve kijk op ontwikkeling. Geraadpleegd op 9 november 2018, van https://www.opvoedadvies.nl/growthmindset.htm
In de tekst (De Vos-van der Hoeven, 2013).
 

29 oktober 2018

Wie, wanneer, wat, waar - Deel 1: Wie?


Dit is het eerste bericht van een serie van vier over de opbouw van een bronvermelding volgens de APA-richtlijnen. Standaard bestaat uit een bronvermelding uit vier delen, elk deel eindigt met een punt:

1. De maker van het document – Wie?
2. Het jaar (of datum) van publicatie – Wanneer?
3. De titel van het document – Wat?
4. De vindplaats van het document, de naam van de uitgever of het webadres – Waar?

Er zijn enkele materialen met een afwijkende opbouw, bijvoorbeeld een tijdschriftartikel.


Dit boek heeft één auteur, Henk Spaan. Zijn achternaam wordt eerst genoemd, gevolgd door een komma, een spatie en zijn voorletter met een punt. Deze laatste punt markeert tevens het einde van het eerste gedeelte: Wie?

Meer dan één auteur
Bij twee of meer auteurs (of redacteurs) staat voor de laatste naam een ampersand, ook wel het &-teken genoemd. De namen staan in dezelfde volgorde als in de publicatie. Let op dat voor het &-teken ook een komma staat, dus achter de voorletter(s) van de voorlaatste naam.
Malhotra, A., & O'Neill, D. (2018). Het Pioppi-dieet: Een lifestyleplan in 21 dagen (M. Steinpatz & S. Peeters, Vert.). Uithoorn: Karakter.
Noordink, T., Maassen, N., & Otten, J. (2018). Contact maken in de wereld van dwang en drang: Handboek voor sociale professionals. Bussum: Coutinho.
Tot en met zeven auteurs worden alle namen genoemd, voor publicaties met acht of meer auteurs zie: Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs?

Tussenvoegsel
Tussenvoegsels ('van de', 'van den', etc.) komen voor de achternaam te staan en worden voluit geschreven, bijvoorbeeld: Van den Berg, G.
Het eerste woord van een tussenvoegsel wordt met een hoofdletter geschreven. In de bronnenlijst wordt de naam gealfabetiseerd volgens het tussenvoegsel, dus Van den Berg bij de V en De Bruin bij de D.
Van de Keuken, T. (2018). De supermarktsurvivalgids: Hoe overleef je de tocht langs de schappen. Amsterdam: Meulenhoff.
Het tussenvoegsel wordt ook in de tekst vermeld. Zie voor een toelichting het blogbericht Achternamen.

Dubbele achternaam
Wanneer een auteur een dubbele achternaam heeft, al dan niet gescheiden door een streepje, wordt deze helemaal genoemd, zowel in de tekst als in de bronnenlijst. Neem de naam over zoals in de publicatie vermeld.
Backer van Ommeren-van der Meer, C. (2018). The interactive drawing test: Measuring reciprocity in autism (Proefschrift). Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
In de tekst is de verwijzing (Backer van Ommeren-van der Meer, 2018).

Eén naam of alleen voornaam
Het komt niet vaak voor, maar soms gebruikt een auteur een enkele naam, soms alleen een voornaam. Noteer deze naam volledig in zowel de tekst als de bronnenlijst. Wanneer een auteur alleen een voornaam gebruikt wordt deze in de bronnenlijst niet afgekort tot één letter.
Beyoncé. (2012). Best of Beyoncé: For piano, voice & guitar. London: Wise.
Lucebert. (2006). Nefertete. Amsterdam: De Bezige Bij.
In de tekst (Beyoncé, 2012) en (Lucebert, 2006).

Auteur en medewerker
Wanneer er naast de auteur(s) op de titelpagina ook medewerkers of andere personen worden genoemd die een bijdrage hebben geleverd, worden deze tussen haakjes toegevoegd achter de auteurs.
Bolt, A., & Van der Zijden, Q. (met Diephuis, K., Tacq, E., & Van Bemmel, R.). (2017). 1Gezin 1Plan: Handboek voor de praktijk (3e druk). Amsterdam: SWP.
In de tekst worden alleen de auteurs genoemd: (Bolt & Van der Zijden, 2017).

Schrijvers van een voorwoord en illustratoren worden niet vermeld. Voor vertalers, zie het blogbericht Vertalingen.
Zie voor Nederlandse bewerkers van buitenlandse publicaties het blogbericht Pearson: Nederlandstalige bewerking.

Redacteur, eindredacteur, samensteller, etc. in plaats van auteur
Als de publicatie geen auteur vermeld maar wel een (eind- of hoofd)redacteur, een samensteller of een andere omschrijving wordt deze functie achter de naam tussen haakjes gezet. Redacteur wordt afgekort tot Red., bij twee of meer redacteurs tot Reds.
Cardol, G., & Haarsma, L. (Reds.). (2018). Verandering door verbinding: Handvatten voor de praktijk van de jeugdprofessional. Bussum: Coutinho.
Roozendaal, W. L. (Samenst.). (2018). Arbeidswetgeving 2018/2019 (36e druk). Deventer: Wolters Kluwer. 
Sens, I. (Eindred.). (2018). De kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2018.2. Deventer: Schulinck.
In de tekst worden alleen de namen en het jaartal genoemd, bijvoorbeeld (Cardol & Haarsma, 2018).

Samenwerkingsverband auteurs

Wanneer een groep auteurs verenigd is in een commissie, werkgroep of een ander samenwerkingsverband kan volstaan worden met het noemen van de naam waaronder men samenwerkt. Een goed voorbeeld is De APA-richtlijnen uitgelegd van de Werkgroep APA. De werkgroep bestaat uit negen informatiespecialisten.
Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF. 
Voorletters
Wanneer de auteur meer dan één voornaam heeft worden deze allemaal genoemd als voorletter. Tussen de letters staat een spatie. Staat er een streepje tussen de voorletters, neem deze dan over in de bronvermelding.
Delfos, M. F. (2018). Een vreemde wereld: Over het autismespectrum (ASS): Voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf (10e geheel herziene druk). Amsterdam: SWP. 
Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als professional (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Titulatuur
Bij auteurs wordt soms een titel genoemd om hun expertise aan te geven, bijvoorbeeld mr. bij publicaties over recht en wetgeving. Titulatuur (prof., dr., mr., etc.) wordt echter niet genoemd in de bronvermelding.
Ter Haar, R., & Meijer, G. H. (2018). Elementair materieel strafrecht (3e druk). Deventer: Wolters Kluwer.
De titelpagina van het boek vermeldt mr. R. ter Haar en mr. G.H. Meijer.

Uitzondering op deze regel zijn vermeldingen van de koning en andere leden van het Koninklijk Huis, zie hiervoor het blogbericht Koninklijk Huis.

Organisatie als auteur
Wanneer persoonsnamen ontbreken wordt de naam van de organisatie genoemd. Dit is vooral bij webpagina’s het geval. Let op dat de naam van een website niet hetzelfde is als organisatie. Kijk bij twijfel onder ‘Over ons’ of ‘Contact’ om te zien wie de maker van de site is.
De Graafschap. (z.d.). Missie en visie. Geraadpleegd op 29 oktober 2018, van https://www.degraafschap.nl/club/missie-en-visie/ 
Rijksoverheid. (z.d.). Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd of gepromoveerd aan universiteit of hogeschool? Geraadpleegd op 29 oktober 2018, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/welke-titel-mag-ik-voeren-als-ik-ben-afgestudeerd-of-gepromoveerd
Het eerste voorbeeld begint met een lidwoord. Bij de alfabetisering in een bronnenlijst worden lidwoorden genegeerd, deze bronvermelding komt daarom bij de G te staan. Zie ook het blogbericht Alfabetische volgorde bronnenlijst.

Geen auteur, redacteur of organisatie
Wanneer er geen enkele naam van een persoon of een organisatie wordt genoemd komt de titel van de publicatie vooraan te staan. De titel wordt dan ook in de tekst genoemd.
Van Dale middelgroot woordenboek Engels Nederlands. (2009). Utrecht: Van Dale.
Let op dat Van Dale hier de naam van de uitgeverij is en niet van een persoon.

Zie ook Hoe moet een bron zonder auteur worden weergegeven?


25 september 2018

Opmaak bronnenlijst in Word

In het blogbericht Opmaak bronnenlijst van 12 september 2016 werd ingegaan op de vraag hoe de opmaak van een bronnenlijst er volgens de APA-richtlijnen uit zou moeten zien. In dit bericht een antwoord op de vraag: hoe maak ik in Word een bronnenlijst volgens de APA-richtlijnen?

Er zijn twee basisregels om een bronnenlijst er overzichtelijk uit te laten zien, die de Publication Manual of the American Psychological Association zelf hanteert in de eigen bronnenlijst:

1 Laat een vermelding vanaf de tweede regel inspringen.
2 Zorg voor een grotere regelafstand tussen de vermeldingen.

In dit voorbeeld zijn drie titels gekozen: een boek, een tijdschriftartikel en een webpagina. Wanneer de drie vermeldingen zonder aanpassingen in Word worden gezet ziet de bronvermelding er zo uit:

De bronnenlijst ziet er onoverzichtelijk uit, het is lastig te zien dat het om drie verschillende vermeldingen gaat. Laat daarom vanaf de twee regel van iedere vermelding de tekst inspringen.
Gebruik hiervoor niet de optie ‘tab’ links op het toetsenbord maar de optie ‘Verkeerd-om inspringen’ bovenaan de pagina bij de liniaal. Dit is de onderste van de twee driehoekige schuifjes linksboven. Selecteer de bronnenlijst, schuif de onderste naar rechts.Is deze optie niet in beeld, vink dan onder ‘Beeld’ Liniaal aan.
Afhankelijk van de instellingen van Word is het mogelijk dat er tussen de bronvermeldingen al een witregel zit. Is dat niet het geval, selecteer de tekst en kies onder ‘Start’ voor Alinea en klik op het pijltje rechtsonder (‘Alinea-instellingen’). Zet Afstand - Na: op 8 pt.

De ruimte tussen de bronvermeldingen wordt groter en de bronnenlijst daardoor overzichtelijker.Hoe groot het inspringen en de regelafstand moet zijn hangt af van het gebruikte lettertype en de lettergrootte. Bekijk wat het meest overzichtelijk is.

Zie ook de korte animatie Opmaak bronnenlijst in Word.

17 augustus 2018

Cochrane

De Cochrane Library is een verzameling van drie databanken op het gebied van Evidence-Based Medicine (EBM): The Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) en Cochrane Clinical Answers (CCAs).

De artikelen zijn op zichzelf staande documenten en vermelden geen jaargang, vandaar de vraag: hoe verwijs je naar een document uit de Cochrane Library?

Op het APA Style Blog staat het blogbericht How to Cite Cochrane Reviews in APA Style, gepubliceerd op 26 januari 2012. Deze uitleg laat zich prima vertalen naar het Nederlands.

De artikelen komen grotendeels overeen met online tijdschriftartikelen, inclusief een doi, maar hebben geen jaargang en ieder document is afzonderlijk genummerd.
In plaats van de titel van het tijdschrift komt de naam van de databank. Omdat een jaargang ontbreekt wordt hier het jaar van publicatie genoemd. Tussen haakjes wordt ook het afleveringsnummer vermeld omdat ieder artikel met pagina 1 begint:
Mistiaen, P., & Poot, E. (2006). Telephone follow-up, initiated by a hospital-based health professional, for postdischarge problems in patients discharged from hospital to home. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2006(4), 1-122. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004510.pub3
Omdat er een doi is hoeft het nummer dat Cochrane aan het artikel heeft gegeven, in bovenstaand voorbeeld CD004510, niet vermeld te worden.

18 juli 2018

Instagram

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en kunnen ook een bron van informatie zijn. Na eerdere berichten over Twitter, Pinterest, Wikipedia en YouTube geeft dit blogbericht antwoord op de vraag: hoe verwijs je naar een bericht op Instagram?

Instagram ging op 8 oktober 2010 van start en werd op 9 april 2012 onderdeel van Facebook. Inmiddels zijn er meer dan 800 miljoen gebruikers, kijk voor informatie op Instagram: Our story.

Op Instagram kunnen foto’s en video’s geplaatst worden, al dan niet voorzien van een bijschrift. Gebruikers kunnen een volledige naam en een gebruikersnaam opgeven, beide zijn zichtbaar. Op het weblog van de APA Style Experts is (nog) geen aandacht besteed aan Instagram, via e-mail werd de volgende richtlijn gegeven:

Auteur, A. [accountnaam]. (jaartal, dag maand). Eerste regel beschrijving cursief [Foto]. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://www.instagram.com/...

Voorbeeld:

Obama, B. [barackobama]. (2018, 16 mei). Over the past few days, the first class of @obamafoundation Fellows gathered to get to know each other [Foto]. Geraadpleegd op 4 juni 2018, van https://www.instagram.com/p/Bi2f_8xHGat

In de tekst: (Obama, 2018).

- Als er geen auteursnaam te achterhalen is, noem dan alleen de gebruikersnaam, zonder hoofdletter.
- Als er geen tekst is, geef dan zelf een beschrijving tussen vierkante haakjes, niet cursief.
- Als het een filmpje is, zet dan [Video] in plaats van [Foto].
- Als er alleen tekst is, laat de beschrijving tussen vierkante haakjes weg.

Wanneer een screenshot van het bericht wordt overgenomen gelden dezelfde richtlijnen als bij een afbeelding overgenomen van internet. Zet naast een vermelding in de bronnenlijst ook een verwijzing onder de afbeelding. Zie voor een voorbeeld het bericht over Twitter.

 

12 juni 2018

Handleiding APA in Word

Wie een verslag maakt in Word 2013 of 2016 kan de bronvermeldingen via de optie ‘Verwijzingen’ van onder andere APA bijhouden. Deze toepassing heeft voor- en nadelen.
  
Voordeel is dat de gebruiker alleen de gegevens van de geraadpleegde bron hoeft in te voeren, Word zet deze in de juiste volgorde. Nadeel is dat het systeem niet perfect is, in enkele gevallen moet de bronvermelding handmatig worden aangepast. Hier is al eerder over geschreven in het blogbericht Van Word 2007 naar Word 2013 uit 2014.

Leden van de Werkgroep APA hebben in samenwerking met SURF een handleiding gemaakt waarin uitgelegd wordt hoe de APA-richtlijnen kunnen worden toegepast in Word 2013 en 2016, gratis te downloaden via dezelfde website als De APA-richtlijnen uitgelegd:
 
De APA-richtlijnen toepassen met behulp van Word 2013 en Word 2016
 

01 juni 2018

De APA-richtlijnen uitgelegd: 2e editie


Ruim een jaar nadat De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs is verschenen, zal op 15 juni de 2e editie worden uitgebracht, ook dit keer in een ringband en als gratis download. Deze uitgave is wederom samengesteld door de Werkgroep APA, bestaande uit negen informatiespecialisten van zeven hogescholen, in samenwerking met SURF en het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB).

Wat is het verschil met de eerste editie?
De foutjes die in de eerste editie staan (zie Erratum) zijn verbeterd. Daarnaast zijn enkele teksten aangepast ter verduidelijking van een richtlijn en zijn er actuele voorbeelden toegevoegd, bijvoorbeeld Netflix. Op verzoek zijn er paragrafen toegevoegd over cartografie, congressen, kunstwerken en afbeeldingen ter illustratie.

Zijn er richtlijnen veranderd?
Nee, er zijn geen richtlijnen gewijzigd. De eerste editie kan ook nog gebruikt worden.

Wordt de downloadlink gewijzigd?
Nee, de directe downloadlink op www.auteursrechten.nl/apa blijft gelijk.

Wat kost de ringband en waar is deze te koop?

De prijs van de handleiding blijft € 3,95 en is te koop via Studystore (Nederland), Studieshop (België) en de HAN campuswinkels.

Gegevens
• Download: gratis, via www.auteursrechten.nl/apa
• Prijs ringband: € 3,95
• ISBN 978-90-72482-20-4 (ringband)
• ISBN 978-90-72482-21-1 (e-book)
• Omvang: 86 pagina’s
• Releasedatum: 15 juni 2018

De Werkgroep APA bestaat uit Arjan Doolaar, voorzitter (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Jurgen Mollema, co-voorzitter (Hogeschool Utrecht), Annelies Kuijten (Avans Hogeschool), Elleke Schouwenaar (Hanzehogeschool Groningen), Roelie Tijmstra (Hogeschool Utrecht), Marij Tummers (Saxion Hogescholen), Rensje Wicherson (Hogeschool Windesheim), Ans Wijnroks (Zuyd Hogeschool) en Philip Willems (Zuyd Hogeschool).

16 mei 2018

Motto

Een citaat uit een boek of een bekende uitspraak aan het begin van een publicatie wordt een motto genoemd. Een motto is een eerste introductie van de tekst. Het wordt vaak bij literaire werken gebruikt maar kan ook in een verslag gezet worden, vandaar de vraag: hoe verwijs je naar een motto?
 
De Publication Manual geeft hier geen antwoord op, maar in het blogbericht How to Format an Epigrah uit 2013 van het APA Style Blog wordt hier uitleg over gegeven. De term epigraaf wordt in Nederland overigens meestal gebruikt voor een opschrift op een (stenen) monument, bijvoorbeeld een grafsteen.

Net als bij een citaat van 40 of meer woorden krijgt een motto geen dubbele aanhalingstekens. Laat het citaat inspringen. Als bronvermelding wordt onder het citaat de naam van de auteur en, indien bekend, cursief de herkomst gezet. De vermelding wordt voorafgegaan door een gedachtestreepje: ─ (tip: altcode 196).
 
https://www.amazon.com/Believe-Internet-Lincoln-Humor-Poster/dp/B00EAYHCW6
 
Een bronvermelding in de bronnenlijst is niet nodig, controleer wel of het citaat aan de juiste persoon wordt toegeschreven. Het tijdschrift Kijk publiceerde in 2015 vijf uitspraken die onterecht aan Albert Einstein zijn toegeschreven. Enkele voorbeelden:
 
     En wie gelukkig is, zal anderen gelukkig maken.
          ─Anne Frank, Het Achterhuis, 7 maart 1944

     Als angst besmettelijk is, dan kan zelfvertrouwen dat ook zijn.
          ─Burgemeester Eberhard van der Laan, nieuwjaarstoespraak, 2017

     Why so serious?
          ─The Joker, The Dark Knight, 2008

     When one teaches, two learn.
         ─Robert A. Heinlein

     Het kwade is gemakkelijk aan te leren, het goede moeilijk.
         ─Chinees spreekwoord
 
De uitzondering op bovenstaande regel zijn citaten uit wetenschappelijke tijdschriftartikelen en leerboeken. In deze gevallen wordt dezelfde verwijzing gebruikt als bij een citaat in een tekst en worden achternaam van de auteur, het jaartal en het paginanummer genoemd).
  
     Wat zou het fijn zijn als mensen die verliezen lijden, adequate hulp krijgen.
          (De Mönnink, 2015, p. 23)
 
In de bronnenlijst:
De Mönnink, H. (2015). Verlieskunde: Methodisch kompas voor de beroepspraktijk (6e geheel herziene druk). Amsterdam: Reed Business Education.

Wanneer een niet gepubliceerd (of in het openbaar uitgesproken) citaat als motto wordt gebruikt, bijvoorbeeld van een cliënt of een collega, is toestemming nodig van degene die de uitspraak heeft gedaan. Spreek ook af hoe deze persoon vermeld wil worden, een mogelijkheid is om iemand anoniem te citeren.
 

23 april 2018

Het grote figuren blogbericht

Het blogbericht Tabellen en figuren uit februari 2015 is veruit het meest gelezen artikel op dit blog: meer dan 150.000 keer! In juni 2016 is het bericht Veelgestelde vragen toegevoegd, toch worden er nog regelmatig vragen over dit onderwerp gesteld, met name wat onder een figuur vermeld moet worden. Dat is ook niet zo verwonderlijk, er bestaan figuren in allerlei soorten en maten, variërend van letterlijk overgenomen uit een bestaande bron tot helemaal zelf gemaakt. In dit blogbericht komen alle variaties van figuren aan bod.

 1 Figuur overgenomen uit boek
 2 Figuur overgenomen uit tijdschriftartikel
 3 Figuur overgenomen uit webpagina
 4 Figuur overgenomen uit online bestand (pdf, Word, Excel, etc.)
 5 Figuur gebaseerd op bestaande bron(nen)
 6 Figuur gebaseerd op niet gepubliceerde bron(nen)
 7 Figuur gebaseerd op eigen onderzoek

Algemeen 
Onder figuren vallen alle afbeeldingen (grafiek, diagram, tekening, foto, etc.) behalve tabellen. Een figuur heeft altijd een nummer en een titel/omschrijving. De omschrijving van een bestaand figuur kan gewijzigd worden als dat de inhoud of de relatie tot de tekst verduidelijkt. Figuur wordt altijd met een hoofdletter geschreven als er naar een specifieke afbeelding wordt verwezen: Figuur 1, Figuur 2, etc.
Schrijf nooit “… op onderstaande figuur is te zien …” of “… op de figuur op de volgende pagina is te zien …”, maar “… op Figuur 1 is te zien dat …” of “... de onderzoeksgegevens (zie Figuur 2) laten zien dat …”.
De tekst onder de figuur kan eventueel in een kleiner lettertype worden gezet.
Nummer in de hoofdtekst figuren door, ongeacht de hoofdstukken. De nummering van tabellen in bijlagen begint tekens bij 1, zie ook Bijlage - Tabellen en figuren.


1 Figuur overgenomen uit boek
De verwijzing bestaat uit drie delen: in de tekst, onder de figuur en in de bronnenlijst. Wanneer de figuur wordt gewijzigd, noteer dan ‘Aangepast overgenomen uit’ in plaats van ‘Overgenomen uit’. Het copyright bij figuren uit boeken ligt meestal bij de uitgever en staat in de meeste gevallen op een van de eerste pagina’s. Soms staat onder de figuur het copyright aangegeven.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de figuur met het nummer.
 • Onder figuur
  Figuur X. Titel figuur. Overgenomen uit Hoofdtitel cursief (p. X) door A. Auteur, jaartal, Plaats: Uitgever. Copyright jaartal, naam auteursrechthebbende.
 • Bronnenlijst
  Auteur, A. (jaartal). Titel cursief. Plaats: Naam Uitgever.
Voorbeeld
 • Tekst
  ... in Figuur 1 is te zien dat ...
 • Onder figuur
  Figuur 1
  . Voorbeeld van een taartdiagram. Overgenomen uit Onderzoek doen! (p. 181) door T. Fischer en M. Julsing, 2014, Groningen: Noordhoff. Copyright 2014, Noordhoff Uitgevers.
 • Bronnenlijst
  Fischer, T., & Julsing, M. (2014). Onderzoek doen! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek (2e druk). Groningen: Noordhoff.
2 Figuur overgenomen uit tijdschriftartikel
De verwijzing bestaat uit drie delen: in de tekst, onder de figuur en in de bronnenlijst. Wanneer de figuur wordt gewijzigd, noteer dan ‘Aangepast overgenomen uit’ in plaats van ‘Overgenomen uit’. Het copyright bij figuren uit tijdschriftartikelen ligt meestal bij de uitgever en staat in de meeste gevallen onderaan de eerste of laatste pagina of op de website van de uitgever.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de figuur met het nummer.
 • Onder figuur
  Figuur X. Titel figuur. Overgenomen uit “Hoofdtitel artikel” door A. Auteur, jaartal, Titel tijdschrift cursief, jaargang cursief, p. X. Copyright jaartal, naam auteursrechthebbende.
 • Bronnenlijst
  Auteur, A. (jaartal). Titel artikel. Titel tijdschrift cursief, jaargang cursief, eerste paginanummer-laatste paginanummer. doi (indien vermeld)
Voorbeeld
 • Tekst
  … in Figuur 2 is te zien dat …
 • Onder figuur
  Figuur 2. Ingewikkelde vrienden herkennen. Overgenomen uit “Vriend of vijand?” door M. C. van der Laan en E. P. Ravestijn, 2017, Tijdschrift voor Psychiatrie, 43, p. 325. Copyright 2017, Stichting Tijdschrift voor Psychotherapie.
 • Bronnenlijst
  Van der Laan, M. C., & Ravestijn, E. P. (2009). Vriend of vijand? Vriendschapsrelaties in de schematherapeutische behandeling van adolescenten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 43, 317-329. https://doi.org/10.1007/s12485-017-0213-9

3 Figuur overgenomen uit webpagina
De verwijzing bestaat uit drie delen: in de tekst, onder de figuur en in de bronnenlijst. Wanneer de figuur wordt gewijzigd, noteer dan ‘Aangepast overgenomen uit’ in plaats van ‘Overgenomen uit’. Het copyright bij figuren van een webpagina kan soms lastig te achterhalen zijn. De meeste websites vermelden onderaan de pagina het copyright, vaak worden bestaande figuren gebruikt en zou het copyright bij de figuur moeten staan. Als het jaar van copyright ontbreekt, noteer dan ‘Copyright z.d.’.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de figuur met het nummer.
 • Onder figuur
  Figuur X. Titel figuur. Overgenomen uit Titel webpagina door A. Auteur, jaartal (http://www...). Copyright jaartal, naam auteursrechthebbende.
 • Bronnenlijst
  Auteur, A. (jaartal, dag maand). Titel webpagina. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://www...
Voorbeeld
N.B. De toevoeging [Illustratie] is niet verplicht maar geeft dat aan dat alleen verwezen wordt naar de afbeelding.

   
4 Figuur overgenomen uit online bestand (pdf, Word, Excel, etc.)
De verwijzing bestaat uit vier delen: in de tekst, onder de figuur en in de bronnenlijst. Wanneer de figuur wordt gewijzigd, noteer dan ‘Aangepast overgenomen uit’ in plaats van ‘Overgenomen uit’. Het copyright bij figuren uit een online document ligt meestal bij de uitgever/organisatie en staat in de meeste gevallen op de eerste of de laatste pagina of op de website van de uitgever/organisatie.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de figuur met het nummer.
 • Onder figuur
  Figuur X.
  Titel figuur. Overgenomen uit Hoofdtitel cursief (p. X) door A. Auteur, jaartal (http://www...). Copyright jaartal, naam auteursrechthebbende.
 • Bronnenlijst
  Auteur, A. (jaartal). Titel document. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://www...
Voorbeeld
  
5 Figuur gebaseerd op bestaande bron(nen)
De opmaak van een eigen figuur bestaat, naast een verwijzing in de tekst, uit figuur + nummer + titel onder de afbeelding. Onder de figuur komen tevens korte verwijzingen te staan van de bestaande bron(nen) die voor het samenstellen van de figuur gebruikt is/zijn door middel van letters in superscript.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de figuur met het nummer.
 • Onder figuur
  Figuur X. Titel figuur. aAuteur (jaartal, p. X). bAuteur (jaartal, p. X).
 • Bronnenlijst
  Standaardvermelding(en) van boek, tijdschriftartikel, webpagina, etc.
Voorbeeld
 • Tekst
  … in Figuur 5 is te zien dat …
 • Bronnenlijst
  Fischer, T., & Julsing, M. (2014). Onderzoek doen! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek (2e druk). Groningen: Noordhoff.
  Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2015). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
N.B. Dit is een fictief voorbeeld uit Word, de publicaties waar naar verwezen wordt bestaan wel. De volgorde bij het onderschrift is niet alfabetisch maar op volgorde van verwijzing in de figuur.

 
6 Figuur gebaseerd op niet gepubliceerde bron(nen)
De opmaak van een figuur bestaat, naast een verwijzing in de tekst, uit figuur + nummer + titel onder de figuur, gevolgd door een korte uitleg over de herkomst van de gegevens. Onder niet gepubliceerde bronnen valt alle informatie die voor de lezer van de tekst niet is terug te vinden, bijvoorbeeld informatie verkregen van een stageinstelling.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de figuur met het nummer.
 • Onder figuur
  Figuur X. Titel figuur. Uitleg over herkomst.
 • Bronnenlijst
  Geen vermelding. 
Voorbeeld
 • Tekst
  … in Figuur 6 is te zien dat … 
N.B. Dit is een fictief voorbeeld uit Word. De datum verwijst naar de dag waarop de gegevens zijn verkregen.


7 Figuur gebaseerd op eigen onderzoek
Omdat de figuur geheel eigen werk is komt er nergens een bronvermelding te staan. De opmaak van een eigen figuur bestaat, naast een verwijzing in de tekst, uit figuur + nummer + titel onder de figuur.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de figuur met het nummer.
 • Onder de figuur
  Figuur X. Titel figuur.
  Met een asterisk * kan eventueel een onderdeel van de figuur worden toegelicht.
 • Bronnenlijst
  Geen vermelding. 
Voorbeeld
 • Tekst
  … in Figuur 7 is te zien dat …

N.B. Dit is een fictief voorbeeld uit Word.
 

21 maart 2018

Het grote tabellen blogbericht

Het blogbericht Tabellen en figuren uit februari 2015 is veruit het meest gelezen artikel op dit blog: meer dan 140.000 keer! In juni 2016 is het bericht Veelgestelde vragen toegevoegd, toch worden er nog regelmatig vragen over dit onderwerp gesteld, met name wat onder de tabel vermeld moet worden. Dat is ook niet zo verwonderlijk, er bestaan tabellen in allerlei soorten en maten, variërend van letterlijk overgenomen uit een bestaande bron tot helemaal zelf gemaakt. In dit blogbericht komen alle variaties van tabellen aan bod.

1 Tabel overgenomen uit boek
2 Tabel overgenomen uit tijdschriftartikel
3 Tabel overgenomen uit webpagina
4 Tabel overgenomen uit online bestand (pdf, Word, Excel, etc.)
5 Tabel gebaseerd op bestaande bron(nen)
6 Tabel gebaseerd op niet gepubliceerde bron(nen)
7 Tabel gebaseerd op eigen onderzoek

Algemeen 
Een tabel heeft altijd een nummer en een titel/omschrijving. De omschrijving bij een bestaande tabel kan gewijzigd worden als dat de inhoud of de relatie tot de tekst verduidelijkt. Tabel wordt altijd met een hoofdletter geschreven als er naar een specifieke afbeelding wordt verwezen: Tabel 1, Tabel 2, etc.
Schrijf nooit “… op onderstaande tabel is te zien …” of “… op de tabel op de volgende pagina is te zien …”, maar “… op Tabel 1 is te zien dat …” of “... de onderzoeksgegevens (zie Tabel 2) laten zien dat …”.
De tekst onder de tabel kan eventueel in een kleiner lettertype worden gezet.
Nummer in de hoofdtekst tabellen door, ongeacht de hoofdstukken. De nummering van tabellen in bijlagen begint tekens bij 1, zie ook Bijlage - Tabellen en figuren.


1 Tabel overgenomen uit boek
De verwijzing bestaat uit vier delen: in de tekst, onder de tabel, boven de tabel en in de bronnenlijst. Wanneer de tabel wordt gewijzigd, noteer dan ‘Aangepast overgenomen uit’ in plaats van ‘Overgenomen uit’. Het copyright bij tabellen uit boeken ligt meestal bij de uitgever en staat in de meeste gevallen op een van de eerste pagina’s. Soms staat onder de tabel het copyright aangegeven.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de tabel met het nummer.
 • Boven tabel
  Tabel X
  Titel tabel cursief
 • Onder tabel
  Opmerking. Overgenomen uit Hoofdtitel cursief (p. X) door A. Auteur, jaartal, Plaats: Uitgever. Copyright jaartal, naam auteursrechthebbende.
 • Bronnenlijst
  Auteur, A. (jaartal). Titel cursief. Plaats: Naam Uitgever.
Voorbeeld
 • Tekst
  ... in Tabel 1 is te zien dat ...
 • Boven tabel
  Tabel 1
  Indiceringsmethoden
 • Onder tabel
  Opmerking. Overgenomen uit Onderzoek doen! (p. 108) door T. Fischer en M. Julsing, 2014, Groningen: Noordhoff. Copyright 2014, Noordhoff Uitgevers.
 • Bronnenlijst
  Fischer, T., & Julsing, M. (2014). Onderzoek doen! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek (2e druk). Groningen: Noordhoff.

2 Tabel overgenomen uit tijdschriftartikel
De verwijzing bestaat uit vier delen: in de tekst, onder de tabel, boven de tabel en in de bronnenlijst. Wanneer de tabel wordt gewijzigd, noteer dan ‘Aangepast overgenomen uit’ in plaats van ‘Overgenomen uit’. Het copyright bij tabellen uit tijdschriftartikelen ligt meestal bij de uitgever en staat in de meeste gevallen onderaan de eerste of laatste pagina of op de website van de uitgever.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de tabel met het nummer.
 • Boven tabel
  Tabel X
  Titel tabel cursief
 • Onder tabel
  Opmerking.
  Overgenomen uit “Hoofdtitel artikel” door A. Auteur, jaartal, Titel tijdschrift cursief, jaargang cursief, p. X. Copyright jaartal, naam auteursrechthebbende.
 • Bronnenlijst
  Auteur, A. (jaartal). Titel artikel. Titel tijdschrift cursief, jaargang cursief, eerste paginanummer-laatste paginanummer. doi (indien vermeld)
Voorbeeld
 • Tekst
  … in Tabel 2 is te zien dat …
 • Boven tabel
  Tabel 2
  Markers van stagnaties
 • Onder tabel
  Opmerking. Overgenomen uit “Stagnaties in de therapeutische alliantie signaleren en repareren” door Y. Willemse en A. Hafkenscheid, 2009, Tijdschrift voor Psychiatrie, 35, p. 347. Copyright 2009, Bohn Stafleu van Loghum.
 • Bronnenlijst
  Willemse, Y., & Hafkenscheid, A. (2009). Stagnaties in de therapeutische alliantie signaleren en repareren. Tijdschrift voor Psychiatrie, 35, 342-357. https://doi.org/10.1007/BF03080514
 
3 Tabel overgenomen uit webpagina
De verwijzing bestaat uit vier delen: in de tekst, onder de tabel, boven de tabel en in de bronnenlijst. Wanneer de tabel wordt gewijzigd, noteer dan ‘Aangepast overgenomen uit’ in plaats van ‘Overgenomen uit’. Het copyright bij tabellen van een webpagina kan soms lastig te achterhalen zijn. De meeste websites vermelden onderaan de pagina het copyright, vaak worden bestaande tabellen gebruikt en zou het copyright bij de tabel moeten staan. Als het jaar van copyright ontbreekt, noteer dan ‘Copyright z.d.’.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de tabel met het nummer.
 • Boven tabel
  Tabel X
  Titel tabel cursief
 • Onder tabel
  Opmerking. Overgenomen uit Titel webpagina door A. Auteur, jaartal (http://www...). Copyright jaartal, naam auteursrechthebbende.
 • Bronnenlijst
  Auteur, A. (jaartal, dag maand). Titel webpagina. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://www...
Voorbeeld
 
4 Tabel overgenomen uit online bestand (pdf, Word, Excel, etc.)
De verwijzing bestaat uit vier delen: in de tekst, onder de tabel, boven de tabel en in de bronnenlijst. Wanneer de tabel wordt gewijzigd, noteer dan ‘Aangepast overgenomen uit’ in plaats van ‘Overgenomen uit’. Het copyright bij tabellen uit een online document ligt meestal bij de uitgever/organisatie en staat in de meeste gevallen op de eerste of de laatste pagina of op de website van de uitgever/organisatie.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de tabel met het nummer.
 • Boven tabel
  Tabel X
  Titel tabel cursief
 • Onder tabel
  Opmerking.
  Overgenomen uit Hoofdtitel cursief (p. X) door A. Auteur, jaartal (http://www...). Copyright jaartal, naam auteursrechthebbende.
 • Bronnenlijst
  Auteur, A. (jaartal). Titel document. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://www...
Voorbeeld
 
5 Tabel gebaseerd op bestaande bron(nen)
De opmaak van een eigen tabel bestaat, naast een verwijzing in de tekst, uit tabel + nummer + titel boven de tabel. Onder de tabel komen korte verwijzingen te staan van de bestaande bron(nen) die voor het samenstellen van de tabel gebruikt is/zijn door middel van letters in superscript.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de tabel met het nummer.
 • Boven tabel
  Tabel X
  Titel tabel cursief
 • Onder tabel
  aAuteur (jaartal, p. X). bAuteur (jaartal, p. X).
 • Bronnenlijst
  Standaardvermelding(en) van boek, tijdschriftartikel, webpagina, etc.
Voorbeeld
 • Tekst
  … in Tabel 5 is te zien dat …

 • Bronnenlijst
  Fischer, T., & Julsing, M. (2014). Onderzoek doen! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek (2e druk). Groningen: Noordhoff.
  Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2015). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
N.B. Dit is een fictief voorbeeld uit Word, de publicaties waar naar verwezen wordt bestaan wel. De volgorde bij het onderschrift is niet alfabetisch maar op volgorde van verwijzing in de tabel.


6 Tabel gebaseerd op niet gepubliceerde bron(nen)
De opmaak van een eigen tabel bestaat, naast een verwijzing in de tekst, uit tabel + nummer + titel boven de tabel. Onder de tabel komt bij ‘Opmerking’ een korte uitleg te staan van de herkomst van de gegevens. Onder niet gepubliceerde bronnen valt alle informatie die voor de lezer van de tekst niet is terug te vinden, bijvoorbeeld informatie verkregen van een stageinstelling.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de tabel met het nummer.
 • Boven tabel
  Tabel X
  Titel tabel cursief
 • Onder tabel
  Opmerking.
  Uitleg over herkomst.
 • Bronnenlijst
  Geen vermelding. 
Voorbeeld
 • Tekst
  … in Tabel 6 is te zien dat …

N.B. Dit is een fictief voorbeeld uit Word. De datum verwijst naar de dag waarop de gegevens zijn verkregen.


7 Tabel gebaseerd op eigen onderzoek
Omdat de tabel geheel eigen werk is komt er nergens een bronvermelding te staan. De opmaak van een eigen tabel bestaat, naast een verwijzing in de tekst, uit tabel + nummer + titel boven de tabel.
 • Tekst
  In de tekst wordt altijd verwezen naar de tabel met het nummer.
 • Boven tabel
  Tabel X
  Titel tabel cursief
 • Onder tabel
  Met een asterisk * kan eventueel een onderdeel van de tabel worden toegelicht.
 • Bronnenlijst
  Geen vermelding. 
Voorbeeld
 • Tekst
  … in Tabel 7 is te zien dat …

N.B. Dit is een fictief voorbeeld uit Word.

14 februari 2018

Congressen, conferenties en symposia

Op verzoek zal in de volgende editie van De APA-richtlijnen uitgelegd ook aandacht worden besteed aan het vermelden van conferenties, congressen en symposia.


Er kan verwezen worden naar een voordracht gehouden tijdens een congres, naar een congresbundel (zowel op papier als online) of naar een posterpresentatie. In onderstaande voorbeelden wordt telkens naar dezelfde bijdrage verwezen.

Congresbijdrage
Spreker, A. (jaar, maand). Titel van voordracht. In A. Naam (Voorzitter), Naam congres. Congres georganiseerd door Naam organisatie, locatie.
Voorbeeld
Eweg, R., & Van Hal, J. (2014, november). Living Labs: Innovating environments for metropolitan food production. In R. Roggema (Voorzitter), Finding Spaces for Productive Cities: 6th AESOP Sustainable Food Planning Conference. Congres georganiseerd door Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden.

Congresbundel
Voordrachten gehouden tijdens een congres, symposium of conferentie kunnen in een bundel worden gepubliceerd. Gebruik voor een vermelding van een congresbijdrage, op papier of online, dezelfde vermelding als van een hoofdstuk uit een boek en voor een vermelding van een bijdrage van een regelmatig gehouden congres dezelfde vermelding als van een tijdschriftartikel.
Voorbeeld papier
Eweg, R., & Van Hal, J. (2014). Living Labs: Innovating environments for metropolitan food production. In R. Roggema & G. Keeffe (Eds.), Finding Spaces for Productive Cities: Proceedings of the 6th AESOP Sustainable Food Planning Conference (pp. 568-583). Velp: VHL University of Applied Sciences. 
Voorbeeld online
Eweg, R., & Van Hal, J. (2014). Living Labs: Innovating environments for metropolitan food production. In R. Roggema & G. Keeffe (Eds.), Finding Spaces for Productive Cities: Proceedings of the 6th AESOP Sustainable Food Planning Conference (pp. 568-583). https://doi.org/10.13140/2.1.2378.9765

Posterpresentatie
Presentator, A. (jaar, maand). Titel van presentatie. Poster gepresenteerd tijdens Naam congres, organisatie, locatie.
Voorbeeld
Eweg, R., & Van Hal, J. (2014, november). Living Labs: Innovating environments for metropolitan food production. Poster gepresenteerd tijdens Finding Spaces for Productive Cities: 6th AESOP Sustainable Food Planning Conference, Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden.
Voor alle voorbeelden geldt dat de vermelding in de tekst (Eweg & Van Hal, 2014) is.
 

15 januari 2018

Screenshots

Met de knop "Print Scrn" op het toetsenbord kunnen gemakkelijk screenshots van het beeldscherm gemaakt worden. Een screenshot kan ter ondersteuning gebruikt worden van een tekst of in een PowerPoint-presentatie. Ook hier geldt dat bronvermelding verplicht is, maar: hoe verwijs je naar een screenshot?

Net als bij andere afbeeldingen bestaat de verwijzing uit drie onderdelen:
 • In de tekst
  Een verwijzing naar de afbeelding + nummer
 • Onder de afbeelding
  Figuur X. Omschrijving afbeelding. Overgenomen [of: Aangepast overgenomen] uit Titel webpagina van A. Auteur [of Organisatie], jaartal (webadres). Copyright jaartal, Naam auteursrechthebbende [staat meestal onderaan de pagina].
 • In de bronnenlijst
  Auteur, A. [of Organisatie]. (jaartal of datum). Titel webpagina cursief. Geraadpleegd op [datum van raadplegen], van http… etc.

In dit voorbeeld is gekozen voor de startpagina (meestal aangeduid met Home) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen:
 • In de tekst
  … op de startpagina van de HAN (zie Figuur 1) is te zien dat …
 • Onder de afbeelding
Figuur 1. Startpagina HAN. Overgenomen uit Home van
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, z.d. (https://www.han.nl/).
Copyright 2018, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • In de bronnenlijst
  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. (z.d.). Home [Screenshot]. Geraadpleegd op 15 januari 2018, van https://www.han.nl/
Let op dat het jaar van publicatie en het jaar van copyright (=auteursrecht) niet hetzelfde is; de pagina vermeldt geen datum, alleen het jaar van auteursrecht.

De toevoeging [Screenshot] is niet verplicht maar kan verduidelijken dat de webpagina alleen gebruikt is als afbeelding.
 
Zie ook de blogberichten over screenshots van YouTube en Twitter.