11 maart 2016

Eigen onderzoek

Wie empirisch onderzoek doet raadpleegt literatuur over het gekozen onderwerp en verzamelt daarnaast zelf onderzoeksgegevens (data) door middel van bijvoorbeeld interviews (mondeling en/of schriftelijk), enquêtes en observaties. Hoe verwijs je naar data die je zelf hebt verzameld volgens de APA richtlijnen?
 


De resultaten van een eigen dataverzameling vallen, net als het complete onderzoeksverslag, onder ‘eigen werk’ en er is daarom geen sprake van bronvermeldingen, noch in de tekst, noch in de bronnenlijst. Er zijn echter wel APA richtlijnen voor het vermelden van onderzoeksresultaten.

In de Publication Manual of the American Psychological Association wordt in § 2.07 ‘Results’ van pagina 32 tot en met 35 een uitgebreid overzicht gegeven hoe onderzoeksresultaten worden weergegeven. Enkele belangrijke aspecten zijn:
 • Geef de resultaten van een onderzoek feitelijk weer – een tabel of figuur leent zich hier goed voor – maar trek nog geen conclusies.
 • Wees eerlijk: als de resultaten van het onderzoek tegenvallen, probeer het dan niet mooier te maken dan het is door onderdelen weg te laten.
Tips
 • Een citaat of parafrase, bijvoorbeeld van iemand die geïnterviewd is, kan de tekst van het resultatenhoofdstuk verlevendigen en verduidelijken.
  Let op: Aan dergelijke citaten wordt geen ‘persoonlijke communicatie’ toegevoegd zoals bij een interview of gesprek dat in een ander hoofdstuk van het onderzoekverslag wordt aangehaald.
 • Werk de resultaten uit per deelvraag.
 • Omschrijf de resultaten zo dat er voor de lezer niets te raden overblijft, benoem alle onderdelen die van belang zijn.
Privacy
In de Publication Manual wordt in § 1.11, 'Rights and Confidentiality of Research Participants' (p. 16), geadviseerd zo min mogelijk te citeren om de privacy van de geïnterviewde te beschermen, met name als de informatie vertrouwelijk is; denk hierbij aan bijvoorbeeld (ouders van) kinderen, (ex-) patiënten, slachtoffers van misdrijven en werkgevers of –nemers van een organisatie.
Houdt rekening met de privacy van de deelnemers aan het onderzoek. Dit houdt in dat namen, functies en/of andere eigenschappen waardoor de geïnterviewde persoon herkend kan worden niet genoemd worden. Onderstaand enkele voorbeelden hoe naar één of meerdere personen te verwijzen zonder dat deze herkenbaar zijn.
 • Een van de respondenten antwoordde bij eerdere uitzendingen geen gewelddadige situaties te hebben meegemaakt.
 • ‘Theo’ was 21 jaar toen hij naar Uruzgan werd uitgezonden.
 • MJ, een van de therapeuten, zei dat de drempel om hulp te zoeken vaak hoog is.
 • Een hulpverlener omschreef de omstandigheden als “angstaanjagend” en “afschuwelijk”.
 • Veteraan A gaf aan nog dagelijks last te hebben van de ervaringen opgedaan tijdens de uitzending naar Uruzgan.
 • Deelnemer B vertelde lang getwijfeld te hebben alvorens hulp te zoeken.
 • Van de 25 geïnterviewde werknemers zeiden er 12 een leidinggevende functie te ambiëren.
De meeste opleidingen geven zelf ook regels voor een resultatenhoofdstuk, denk hierbij aan het aantal woorden, de opmaak, etc. Houd deze altijd aan, raadpleeg bij twijfel je begeleider of beoordelaar.

Met dank aan Marijke van Bommel, Ida van Asselt-Goverts en Nique van Overbeek voor hun bijdrage aan dit blogbericht.