22 december 2014

Getallen, cijfers en nummers

Een jaartal, een percentage, een leeftijd of een aantal: in iedere tekst komen cijfers voor, maar hoe moeten getallen, cijfers en nummers worden weergegeven in een tekst?


De Publication manual of the American Psychological Association geeft in hoofdstuk 4 van § 4.31 tot en met § 4.38 uitleg. De basisregel is dat getallen onder de 10 voluit worden geschreven (een, twee, drie, etc.) en alles daarboven wordt als getal genoteerd (10, 11, 12, etc.). Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze regel:
 • Lengtes
  5 cm
  8 meter
 • Percentages
  2%
  0,1%
 • Gewichten en eenheden
  6,5 kilogram
  een dosis van 400 mg
 • Wiskundige formules
  vermenigvuldigd met 5
  delen door 2
  2 x 5
  16:9 beeldformaat
 • Data
  1 januari 2015
 • Leeftijden
  8 jaar oud
 • Tijdstippen
  om half 9
  iedere 8 seconden
  1 uur en 5 minuten
  9.00-11.00 uur
 • Delen van publicaties
  Hoofdstuk 3
  Pagina 7
  Tabel 2
 • Opsommingen
  stap 1
  klas 5 (maar: de vijfde klas)
  groep 3
  rij 7
 • Tabellen en figuren
  In een tabel of figuur worden getallen onder de tien altijd als getal genoteerd

Uitzondering 1: wanneer de zin begint met een getal, in dat geval wordt het getal voluit geschreven:
Achtenveertig procent van de studenten is geslaagd, 52% van de studenten is gezakt.
APA raadt overigens aan een zin niet met een getal te laten beginnen.

Uitzondering 2: schrijf een getal onder de tien voluit als het gaat om een tijdsaanduiding bij benadering:
Het onderzoek heeft ongeveer twee weken geduurd.
Dit blogbericht is op 10 november 2017, 22 december 2017 en 5 augustus 2019 aangevuld met extra voorbeelden.

21 november 2014

Wetteksten

Wetteksten vormen een belangrijke informatiebron, regelmatig wordt daarom de vraag gesteld hoe naar wetgeving verwezen zou moeten worden. Dit wordt in eerste instantie bepaald door het medium waar de wettekst te vinden is: een boek, een website of een eventuele andere bron.

Boek
Staat de tekst in een boek, dan gelden de richtlijnen voor een boek. Een voorbeeld is het boek VNW Socialezekerheidsrecht 2014. In een bronnenlijst wordt hier als volgt naar verwezen (alle informatie is terug te vinden op de titelpagina):
Boetzelaer-Gulyas, I. A. M., & Van Keeken, G. J. P. (Reds.). (2014). VNW Socialezekerheidsrecht 2014. Den Haag: Sdu.
In de tekst wordt alleen naar de redacteuren en het jaartal verwezen, bij een citaat ook het paginanummer, bijvoorbeeld:
In artikel 4 van de Algemene Kinderbijslagwetwet staat dat onder kind wordt verstaan “eigen kind, aangehuwd kind of pleegkind” (Boetzelaer-Gulyas & Van Keeken, 2014, p. 427).
Nederlandse wetgeving op Overheid.nl

Internetbron
Omdat iedereen in Nederland wordt geacht de wet te kennen staan de originele wetteksten van de verdragen, wetten en regels die in Nederland gelden op de website https://www.overheid.nl/. Overheid.nl is tevens de naam van de site. Omdat er veel gegevens op iedere pagina staan is het soms lastig om te beoordelen welke informatie wordt opgenomen in een bronnenlijst. Voor dit voorbeeld is gekozen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, vaak afgekort tot Wmo, maar wie de complete wettekst wil zien moet zoeken op de volledige naam onder Overheidsinformatie: Wet- en regelgeving en komt uit bij http://wetten.overheid.nl/BWBR0020031/

APA kent op zich geen eigen duidelijke regels voor bronvermelding van wetgeving, hiervoor wordt verwezen naar The Bluebook, in de Verenigde Staten de standaard voor juridische verwijzingen. Deze verwijzingen zijn echter niet toepasbaar op Nederlandse wetgeving.
Op wetteksten zit geen auteursrecht. Hoewel wetteksten door de overheid gepubliceerd worden en in bovenstaand voorbeeld ook persoonsnamen genoemd worden (koningin Beatrix, staatssecretaris Ross-van Dorp, minister Dekker) adviseert The APA-Team om in een bronnenlijst alleen de naam van de wet, datum van uitgifte (staat helemaal onderaan), datum van raadplegen en de link te noemen.

Omdat wetteksten grote stukken tekst beslaan wordt het nadrukkelijk aangeraden om in de tekst de paragraaf en het artikel te vermelden. In de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt bijvoorbeeld het Steunpunt huiselijk geweld genoemd, dit wordt dan in de tekst:
… In de wet staat: “Het college van burgemeester en wethouders van elk van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gemeenten draagt zorg voor de organisatie van een steunpunt huiselijk geweld” (Wet maatschappelijke ondersteuning, 2006, § 8b, artikel 21b). …
of
… Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (2006, § 8b, artikel 21b) moet het college van burgemeester en wethouders zorg dragen voor een steunpunt huiselijk geweld …
In een bronnenlijst is de verwijzing:
Wet maatschappelijke ondersteuning. (2006, 1 augustus). Geraadpleegd op 21 november 2014, van http://wetten.overheid.nl/BWBR0020031/

Aanvulling 23 februari 2015
Bovenstaande wet is inmiddels komen te vervallen en vervangen door deze wet:
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. (2014, 18 juli). Geraadpleegd op 23 februari 2015, van http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/ 
 
Deze pagina is op 7 augustus 2017 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met De APA-richtlijnen uitgelegd.
 

22 oktober 2014

Links: ja of nee? [2] - DOI

In de rubriek APA: Vraag en antwoord op de website van de Studiecentra HAN staat onder meer deze vraag: Wordt een webadres helemaal genoemd, ook als deze heel lang is?

Het antwoord is ja, APA adviseert om de link van de website waarop de informatie gevonden is te kopiëren en te plakken in de bronnenlijst. Let hier wel bij op dat een link langer dan een regel in Word wordt afgebroken waardoor de link misschien niet meer werkt als erop geklikt wordt. Achter een link komt nooit een punt, ook dit zou de link onbruikbaar kunnen maken. Omdat websites kunnen veranderen of zelfs verdwijnen moet ook de datum van raadplegen vermeld worden.

Logo DOI
Om het probleem van (te) lange links en gewijzigde websites te ondervangen heeft een aantal internationale uitgeverijen DOI ontwikkeld. DOI staat voor Digital Object Identifier en kan vergeleken worden met een vingerafdruk. Het is een unieke code die uit cijfers, letters en andere tekens kan bestaan. Met een DOI kan een online document altijd worden teruggevonden, ook als de link wordt gewijzigd en zelfs als de website ophoudt te bestaan. Om deze reden is de datum van raadplegen vermelden niet nodig.

Sinds 2005 zijn meer dan 100 miljoen DOI’s verstrekt, voornamelijk aan tijdschriftartikelen. De DOI wordt meestal prominent genoemd in het document en/of op de website. Wie twijfelt of er een DOI is kan deze gratis opzoeken op Crossref.

Hoe wordt een DOI in een bronnenlijst vermeld? Voor alle duidelijkheid: nooit in de tekst, maar alleen in de bronnenlijst, op de plek waar anders “Geraadpleegd op…” staat. Let op: de afkorting DOI wordt in een bronnenlijst met kleine letters geschreven, gevolgd door een dubbele punt en de code, aan elkaar vast. Als de DOI vermeld wordt komt het afleveringsnummer (staat tussen haakjes) te vervallen.
 • Van den Bosch, J. (2014). Het gras is altijd groener. Maatwerk, 15, 6-8. doi:10.1007/s12459-014-0052-5
 • Sherwood-Johnson, F. (2014). A different kind of practice?: Meanings attached by practitioners to the idea of ‘adult protection’. Journal of Social Work, 14, 473-490. doi:10.1177/1468017313479857
Van een DOI wordt een link gemaakt door https://doi.org/ voor de code te zetten. Deze link mag ook in een bronnenlijst genoemd worden heeft APA aangegeven in hun blog van 25 juli 2014.
 • Juist
  doi:10.1007/s12459-014-0052-5
  https://doi.org/10.1007/s12459-014-0052-5
 • Onjuist
  http:// doi:10.1007/s12459-014-0052-5
  Geraadpleegd op 22 oktober 2014, van doi:10.1007/s12459-014-0052-5
  doi:http://10.1007/s12459-014-0052-5
 
Deze pagina is op 7 augustus 2017 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met De APA-richtlijnen uitgelegd.
 

20 oktober 2014

Links: ja of nee? [1] - Papier vs. digitaal

Wie naar een internetbron verwijst, en dat gebeurt steeds vaker omdat er steeds meer informatie online beschikbaar komt, wordt geacht in de bronvermelding de complete link en datum van raadplegen op te nemen. Sommige documenten zijn op papier en online verkrijgbaar, bijvoorbeeld tijdschriftartikelen en publicaties van de overheid. Een vraag die daarom af en toe voorbij komt is: Moeten de link en de datum vermeld worden als de online publicatie identiek is aan de papieren versie?

Zeker wanneer je het hele document uitprint zou je misschien dat het niet nodig is, toch blijft het volgens de APA-richtlijnen noodzakelijk om de link te vermelden:
 • Er kan een verschil zitten tussen de papieren en de online versie, bijvoorbeeld wanneer een fout ontdekt wordt. In de papieren versie kan deze niet verbeterd worden maar in de online versie wel, zelfs zonder dat de link gewijzigd wordt.
 • Door de link en de raadpleegdatum te noemen wordt voor de lezer duidelijk waar de gebruikte bron te vinden is, een online bron is vaak sneller te raadplegen dan een boek of tijdschrift.

Bij vermelding in een bronnenlijst wordt bij bijvoorbeeld een papieren boek of afstudeeropdracht de plaatsnaam en de naam van de uitgever of onderwijsinstelling vermeld, bij een online document is dit niet nodig.

Voorbeeld 1
Omslag 'Hulp geboden'
© SCP
Onlangs heeft het Sociaal Cultureel Planbureau het boek Hulp geboden gepubliceerd. Het is te koop maar kan ook gratis als pdf worden gedownload. De eerste vermelding is het papieren boek, de tweede de online editie met dezelfde opmaak als het boek:
 • De Klerk, M., De Boer, A., Kooiker, S., Plaisir, I., & Schyns, P. (2014). Hulp geboden: Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • De Klerk, M., De Boer, A., Kooiker, S., Plaisir, I., & Schyns, P. (2014). Hulp geboden: Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp. Geraadpleegd op 20 oktober 2014, van http://www.scp.nl/dsresource?objectid=37182&type=org
Voorbeeld 2
Deze scriptie is op papier aanwezig in het studiecentrum maar ook online te raadplegen via de HBO Kennisbank:
 • Strik, N., & Ferrier, B. (2014). "Muziek, iPods & dementie": Een kwalitatief onderzoek naar de (werkwijzen van) het toepassen van geprefereerde muziek via iPods binnen de ouderenzorg (afstudeeropdracht). Creatieve Therapie, Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • Strik, N., & Ferrier, B. (2014). "Muziek, iPods & dementie": Een kwalitatief onderzoek naar de (werkwijzen van) het toepassen van geprefereerde muziek via iPods binnen de ouderenzorg (afstudeeropdracht). Geraadpleegd op 20 oktober 2014, van https://hbo-kennisbank.nl/record/sharekit_han/oai:surfsharekit.nl:bf4f04b4-6863-4caf-9767-889eb1c927a8

Naam van de uitgever of onderwijsinstelling en plaatsnaam hoeven bij de online publicatie niet genoemd te worden omdat deze informatie vervangen wordt door de URL.
 
Deze pagina is op 7 augustus 2017 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met De APA-richtlijnen uitgelegd.
 

06 oktober 2014

Lettertype

Fonts in Word 2013
Wie een tekst schrijft in Word heeft de keuze uit honderden lettertypen (fonts) die in elke grootte gebruikt kunnen worden en naast de standaardversie meestal ook vet of cursief. Welk lettertype en -grootte kunnen het beste gebruikt worden volgens de APA richtlijnen?

In Publication manual of the American Psychological Association wordt in § 8.03 (pp. 228-231) alleen een richtlijn gegeven voor wie een tekst wil inleveren bij een uitgever. De meeste tijdschriften hanteren eigen richtlijnen voor het indienen van een artikel, als dat niet het geval is raadt APA het volgende aan:

Gebruik een lettertype met een schreef (Engels: serif), bijvoorbeeld Times New Roman. Een letter met schreef kenmerkt zich door de kleine dwarsstreepjes aan de uiteinden van een letter. De aanbevolen tekengrootte is 12.

Voor woorden in een tabel wordt aangeraden een schreefloze letter (Engels: sans serif) te gebruiken omdat dit de visuele presentatie ondersteunt, bijvoorbeeld Arial.


In sommige studiehandleidingen wordt ook aangegeven welk lettertype en -grootte gebruikt moeten worden, dit is de keuze van de opleiding.
In alle andere gevallen is de keuze aan de auteur. Het mag duidelijk zijn dat een lettertype prettig om te lezen moet zijn, eigenlijk moet het lettertype helemaal niet opvallen. De meeste mensen vinden het prettig om op papier een letter met schreef te lezen en op de computer zonder schreef. Lettertypen als de Comic Sans MS worden in alle gevallen afgeraden.

22 september 2014

Interviews

Een van de meest gestelde vragen aan het Auteursrecht Informatiepunt van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is: Hoe moet ik verwijzen naar een interview dat ik zelf heb gehouden? Op de website staat onder APA: Eigen onderzoek al een korte uitleg.

Een persoonlijke mededeling – niet alleen een interview maar ook een e-mail, een gesprek, een chat, een brief, etc. – valt allemaal onder persoonlijke communicatie. Hier wordt wel naar verwezen in de tekst maar niet in een bronnenlijst omdat de bron voor de lezer niet te achterhalen is.

Wanneer er meerdere mensen met uiteenlopende functies zijn geïnterviewd kan het handig zijn om in een bijlage alle namen, functies en data te noemen.

Standaard wordt tussen haakjes de tekst persoonlijke communicatie en de datum gezet. Bij tweede en latere verwijzingen moet iedere keer opnieuw naam, persoonlijke communicatie en de datum genoemd worden:
…volgens de heer Jan Jansen (persoonlijke communicatie, 22 september 2014) is dit niet geval…
 
…maar dit is niet het geval (J. Jansen, persoonlijke communicatie, 22 september 2014) en zal…
 
…Jan Jansen (persoonlijke communicatie, 22 september 2014) mailde ons dat “dit niet het geval is” en…
In het laatste voorbeeld wordt de geïnterviewde geciteerd. Bij een citaat is het raadzaam vooraf toestemming te vragen. Het wordt altijd aanbevolen om voorafgaand aan een interview afspraken te maken over hoe naar de geïnterviewde verwezen mag worden.

LET OP: is het interview met een deelnemer van het eigen onderzoek, dan wordt er niet naar verwezen zoals in bovenstaande voorbeelden omdat in het verslag de onderzoeksmethode al beschreven wordt. Er komt dan geen enkele verwijzing bij te staan.
Zie voor uitleg het blogbericht Eigen onderzoek.
 
Deze pagina is op 7 augustus 2017 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met De APA-richtlijnen uitgelegd.
 

05 september 2014

Afkortingen

Omdat de APA richtlijnen al een aantal jaren verplicht zijn bij veel opleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zal niet iedereen zich realiseren dat APA een afkorting is en staat voor American Psychological Association. Er bestaat ook een American Psychiatric Association, vooral bekend van DSM, het handboek voor psychische stoornissen. DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, in Nederland is DSM echter vooral bekend als chemiebedrijf en weten maar weinigen dat de naam staat voor Dutch State Mines. Een afkorting kan dus voor verwarring zorgen.

Mag je afkortingen gebruiken binnen APA, en zo ja, hoe en wanneer? De meeste recente editie van Publication manual of the American Psychological Association heeft er een paragraaf aan gewijd, “Abbreviations” (pp. 106-111). Afkortingen zijn toegestaan, maar voor de lezer moet duidelijk zijn waar de afkorting voor staat en ook hier gelden enkele richtlijnen:
 • Afkortingen die als apart item in het woordenboek staan (de manual noemt zelf Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, voor het gemak heb ik de Dikke Van Dale uit 2005 erbij gepakt), zoals ‘bijv.’, ‘cd-opname’, ‘IQ’ en ‘PTSS’ (posttraumatische stressstoornis, met hoofdletters) zijn toegestaan.
  In dit laatste voorbeeld wordt aangeraden om het de eerste keer voluit te noemen met tussen haakjes de afkorting en in de rest van de tekst alleen de afkorting te gebruiken.
   
 • Veel organisaties met lange namen maken gebruik van afkortingen. Deze mogen overgenomen worden, ook hier geldt het advies de eerste keer de naam voluit te schrijven met tussen haakjes de afkorting. Als de naam minder dan vier keer gebruikt wordt geadviseerd deze altijd voluit te schrijven.
  De afkorting moet ook door het bedrijf zelf gebruikt worden: de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gebruikt op de website ook de afkorting HAN en het Nederlands Jeugdinstituut gebruikt ook NJi. Let hierbij op de juiste spelling: de letter i is klein; NJI is de afkorting van Nederlandse Jachtbouw Industrie.

Afkorten is overigens niet verplicht, wie liever namen en begrippen voluit gebruikt mag dat doen. Het heeft uiteraard geen zin om Dutch State Mines te gebruiken in plaats van DSM omdat het chemiebedrijf alleen de afkorting gebruikt.

Voor verwijzingen in een tekst (een citaat of parafrase) en bronnenlijst kan het beste gekeken worden naar het aangehaalde document. Op de website van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wordt de afkorting HAN ook gebruikt maar boven- en onderaan de startpagina staat Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit wordt in de tekst:
… (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, z.d.) …
Wanneer er vaker naar dezelfde bron verwezen wordt mag vanaf de tweede verwijzing de afkorting worden gebruikt. Noem bij de eerste verwijzing de afkorting tussen vierkante haken zodat het voor de lezer duidelijk is waar de afkorting voor staat.
Eerste verwijzing
… (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen [HAN], z.d.) …
Tweede en latere verwijzingen
… (HAN, z.d.) …
En in de bronnenlijst:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. (z.d.). HAN: Hogeschool en kennispartner ook voor onderzoek en advies. Geraadpleegd op 5 september 2014, van https://www.han.nl/
  

19 augustus 2014

Herhalen van dezelfde bronvermelding

In dit blog zullen we regelmatig aandacht besteden aan vragen die meer dan eens aan het Auteursrecht Informatiepunt zijn gesteld. Deze vraag is in verschillende variaties via het Contactformulier binnengekomen:
Ik schrijf een heel hoofdstuk dat ik baseer op de onderzoeksmethode beschreven in een boek, moet ik dan na iedere alinea opnieuw de bron vermelden?

Hoewel het van belang is dat de bronvermelding op de juiste manier wordt vermeld kan het voor de lezer storend zijn als de tekst telkens wordt onderbroken door dezelfde bronvermelding.
Stel, je gebruikt voor een hoofdstuk in je onderzoeksverslag hoofdstuk 3, ‘Oriënteren’ en hoofdstuk 4, ‘Richten’ uit het boek Praktijkonderzoek in Zorg en Welzijn van Cyrilla van der Donk en Bas van Lanen. Je gebruikt alleen parafrasen, dus de verwijzing in de tekst is in principe telkens dezelfde: (Van der Donk & Van Lanen, 2011). Het heeft dan weinig zin om deze bronvermelding na iedere alinea te herhalen.

Het moet voor de lezer wel duidelijk zijn welke publicatie geraadpleegd is en hoe. Dat kan door aan het begin van de tekst precies aan te geven hoe het boek gebruikt is, bijvoorbeeld:

Dit hoofdstuk is gebaseerd op hoofdstuk 3 en 4 uit Praktijkonderzoek in Zorg en Welzijn (Van der Donk & Van Lanen, 2011), waarin het starten van een praktijkonderzoek en het formuleren van een onderzoeksdoel worden besproken.

De tekst kun je geheel naar eigen inzicht schrijven, alleen het gedeelte tussen haakjes ligt vast. Hou er rekening mee dat wanneer je besluit om in de tekst een gedeelte uit dit boek te citeren je daarbij het paginanummer apart moet vermelden.
 
Deze pagina is op 7 augustus 2017 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met De APA-richtlijnen uitgelegd.
 

14 augustus 2014

Van Word 2007 naar Word 2013

Afgelopen zomer is op alle computers binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Office 2013 geïnstalleerd, waaronder Word 2013. Net als in Word 2007 is het mogelijk om verwijzingen in de tekst naar de bron van een citaat of een parafrase volgens de APA richtlijnen op te nemen. De gebruiker hoeft alleen de gegevens van de geraadpleegde bron in te voeren, Word zet alles in de juiste volgorde en in de bronnenlijst op alfabet.

© Microsoft OfficeOp de website van het Auteursrecht Informatiepunt stond al een pagina met uitleg over APA in Word 2007, daar is nu de pagina APA: Word 2013 aan toegevoegd. Beide versies komen grotendeels overeen, dit zijn de belangrijkste verschillen:

 • Bij Word 2007 kan er gekozen worden tussen de vijfde of zesde editie van APA, bij Word 2013 alleen voor de zesde editie.
 • In plaats van Bronvermelding invoegen staat er nu Citaat invoegen, wat niet geheel juist is omdat er ook een parafrase kan worden ingevoegd.
 • Bij een bronnenlijst is de verwijzing naar een website van ‘Opgehaald van’ gewijzigd in ‘Opgeroepen op’. Dit is zeker een verbetering, al zou ‘Geraadpleegd op’ beter zijn geweest. Als er geen datum van raadplegen wordt ingevoerd komt er weer 'Opgehaald van' te staan.
 • Het invoegen van een bronnenlijst kan door middel van Bibliografie invoegen, de lijst heeft dan geen titel. Dat kan wel door te kiezen voor Bibliografie, Geciteerde werken of Referenties en dit kan ook in het Engels of Duits.

Jammer genoeg worden data nog altijd op de Engelse wijze vermeld, dus “augustus 14, 2014” in plaats van “14 augustus 2014”. Ook worden tussenvoegsels als “de”, “van der”, etc. nog steeds afgekort tot de eerste letter.

Kijk voor meer informatie en voorbeelden op APA: Word 2013. De pagina APA: Word 2007 is met ingang van het schooljaar 2017-2018 niet meer beschikbaar.
  

13 augustus 2014

Richtlijnen of regels?

The American Psychological Association, kortweg APA, publiceerde in 1929 een artikel over het opstellen van standaarden voor wetenschappelijke teksten. Een uniforme stijl maakt teksten en vooral bronvermeldingen overal ter wereld herkenbaar.

Dit resulteerde in 1957 in de publicatie van Publication manual of the American Psychological Association waarvan in 2010 de zesde en huidige editie verscheen.
Hoofdstuk 6 en 7 uit dit boek, “Crediting Sources” en “Reference Examples”, en het document Richtlijnen voor bronvermeldingen uit mei 2006 van de Vereniging van Onderwijsmediathecarissen vormen de basis voor de APA-pagina’s op de website van de Studiecentra HAN die in 2010 van start zijn gegaan. Bij de meeste opleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is het gebruik van APA verplicht. De belangrijkste regels worden op de website uitgelegd en zijn voorzien van voorbeelden, vaak aangedragen door studenten.

Niet iedere regel is echter even strikt, in sommige gevallen heeft de auteur zelf een keuze. Een goed voorbeeld is een parafrase, het in eigen woorden weergeven van informatie uit een externe bron. Geldt voor een citaat dat het vermelden van de paginanummer van de bron verplicht is, bij een parafrase wordt deze keuze aan de auteur gelaten. Het heeft immers geen zin om paginanummers te noemen als bijvoorbeeld een hoofdstuk van 10 pagina’s in een zin wordt samengevat. Hier is dus sprake van een richtlijn: paginanummer(s) bij een parafrase mag maar is niet verplicht.

Een regelmatige terugkerende vraag is hoe strikt een bepaalde regel moet worden toegepast - kan er niet van worden afgeweken omdat het bijvoorbeeld minder werk is en er toch een bronvermelding is?
Het antwoord op deze vraag wordt gegeven op het APA Style Blog waar ik zeker nog vaker naar zal verwijzen. Jeff Hume-Pratuch, die ons al regelmatig van advies heeft voorzien, maakt hier een vergelijking met het bakken van bosbessenpannenkoeken. Je kunt de bosbessen vervangen door bananen en daarmee krijg je misschien een pannenkoek die veel lekkerder is, het is alleen geen bosbessenpannenkoek meer.

Het advies is daarom om de regels niet naar eigen inzicht aan te passen, pas APA toe als daar voor gekozen wordt. Het is vaak al lastig genoeg om dit goed te doen.