vrijdag 21 november 2014

Wetteksten

Wetteksten vormen een belangrijke informatiebron, regelmatig wordt daarom de vraag gesteld hoe naar wetgeving verwezen zou moeten worden. Dit wordt in eerste instantie bepaald door het medium waar de wettekst te vinden is: een boek, een website of een eventuele andere bron.

Boek
Staat de tekst in een boek, dan gelden de richtlijnen voor een boek. Een voorbeeld is het boek VNW Socialezekerheidsrecht 2014. In een bronnenlijst wordt hier als volgt naar verwezen (alle informatie is terug te vinden op de titelpagina):
Boetzelaer-Gulyas, I. A. M., & Van Keeken, G. J. P. (Reds.). (2014). VNW Socialezekerheidsrecht 2014. Den Haag: Sdu.
In de tekst wordt alleen naar de redacteuren en het jaartal verwezen, bij een citaat ook het paginanummer, bijvoorbeeld:
In artikel 4 van de Algemene Kinderbijslagwetwet staat dat onder kind wordt verstaan “eigen kind, aangehuwd kind of pleegkind” (Boetzelaer-Gulyas & Van Keeken, 2014, p. 427).
Nederlandse wetgeving op Overheid.nl

Internetbron
Omdat iedereen in Nederland wordt geacht de wet te kennen staan de originele wetteksten van de verdragen, wetten en regels die in Nederland gelden op de website https://www.overheid.nl/. Overheid.nl is tevens de naam van de site. Omdat er veel gegevens op iedere pagina staan is het soms lastig om te beoordelen welke informatie wordt opgenomen in een bronnenlijst. Voor dit voorbeeld is gekozen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, vaak afgekort tot Wmo, maar wie de complete wettekst wil zien moet zoeken op de volledige naam onder Overheidsinformatie: Wet- en regelgeving en komt uit bij http://wetten.overheid.nl/BWBR0020031/

APA kent op zich geen eigen duidelijke regels voor bronvermelding van wetgeving, hiervoor wordt verwezen naar The Bluebook, in de Verenigde Staten de standaard voor juridische verwijzingen. Deze verwijzingen zijn echter niet toepasbaar op Nederlandse wetgeving.
Op wetteksten zit geen auteursrecht. Hoewel wetteksten door de overheid gepubliceerd worden en in bovenstaand voorbeeld ook persoonsnamen genoemd worden (koningin Beatrix, staatssecretaris Ross-van Dorp, minister Dekker) adviseert The APA-Team om in een bronnenlijst alleen de naam van de wet, datum van uitgifte (staat helemaal onderaan), datum van raadplegen en de link te noemen.

Omdat wetteksten grote stukken tekst beslaan wordt het nadrukkelijk aangeraden om in de tekst de paragraaf en het artikel te vermelden. In de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt bijvoorbeeld het Steunpunt huiselijk geweld genoemd, dit wordt dan in de tekst:
… In de wet staat: “Het college van burgemeester en wethouders van elk van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gemeenten draagt zorg voor de organisatie van een steunpunt huiselijk geweld” (Wet maatschappelijke ondersteuning, 2006, § 8b, artikel 21b). …
of
… Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (2006, § 8b, artikel 21b) moet het college van burgemeester en wethouders zorg dragen voor een steunpunt huiselijk geweld …
In een bronnenlijst is de verwijzing:
Wet maatschappelijke ondersteuning. (2006, 1 augustus). Geraadpleegd op 21 november 2014, van http://wetten.overheid.nl/BWBR0020031/

Aanvulling 23 februari 2015
Bovenstaande wet is inmiddels komen te vervallen en vervangen door deze wet:
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. (2014, 18 juli). Geraadpleegd op 23 februari 2015, van http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/ 
 
Deze pagina is op 7 augustus 2017 aangepast zodat de inhoud overeenkomt met De APA-richtlijnen uitgelegd.