15 mei 2017

De APA-richtlijnen uitgelegd: Wijzigingen 2017-2018

In het blogbericht van 5 april werd de publicatie De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs aangekondigd. Vanaf vandaag is de handleiding verkrijgbaar, zowel digitaal als in een handige ringband.

Dit blogbericht geeft een overzicht van de wijzingen van de APA-richtlijnen met ingang van schooljaar 2017-2018 zoals die nu op de website van de Studiecentra HAN staan uitgelegd. De wijzigingen hebben als doel de APA-richtlijnen zowel logischer als makkelijker toepasbaar te maken.

Achternamen
De Engelse taal kent geen met kleine letters geschreven tussenvoegsels. In het Nederlands komen deze veel voor, denk aan namen als 'Jan de Vries', 'Bea van der Poel', etc.
In het Engels (en ook in het Vlaams) worden deze voorvoegsels met een hoofdletter geschreven zodat er een achternaam ontstaat met meerdere woorden: 'De Vries', 'Van der Poel' en in de bronnenlijst achtereenvolgens gealfabetiseerd bij de D en de V.
De Amerikaanse APA-richtlijn geeft aan dat Nederlandse namen met een tussenvoegsel in de tekst met een kleine letter wordt geschreven:
 • … (de Vries, 2017) …
 • … (van der Poel, 2016) …
Als de naam in de lopende tekst genoemd wordt zou dat ook moeten:
 • Volgens de Vries (2017) …
 • Volgens van der Poel (2016) …
Deze richtlijn gaat echter tegen de Nederlandse spellingsregel (zie Onze Taal) in die aangeeft dat het tussenvoegsel met een hoofdletter dient te worden geschreven:
 • Volgens De Vries (2017) …
 • Volgens Van der Poel (2016) …
Nog onduidelijker wordt het wanneer de zin begint met de naam, dan geeft de Amerikaanse richtlijn aan dat er een hoofdletter gebruikt moet worden:
 • De Vries (2017) zegt …
 • Van der Poel (2016) zegt …
In de bronnenlijst wordt echter weer een kleine letter gebruikt:
 • de Vries, J. (2017) …
 • van der Poel, B. (2016) …
De publicaties staan in de bronnenlijst bij de V (van Vries) en P (van Poel).
Bovenstaande vermeldingen komen in het Engels sporadisch voor, in het Nederlands juist vaak en kunnen voor verwarring zorgen. Hoewel dit in het Nederlands niet in alle gevallen voor de hand ligt, is ervoor gekozen om tussenvoegsels met hoofdletters te schrijven en daar in alle gevallen (Nederlands, Engels, Vlaams) ook op te alfabetiseren, in de tekst:
 • … (De Vries, 2017) …
 • … (Van der Poel, 2016) …
En in de bronnenlijst:
 • De Vries, J. (2017) …
 • Van der Poel, B. (2016) …
Op deze manier kan er nooit een misverstand zijn bij het terugvinden van de publicatie in de bronnenlijst en wordt de Nederlandse spelling niet genegeerd.
 
Landen en staten
Bij de plaatsnamen van uitgevers hoort volgens de Amerikaanse richtlijnen ook de naam van het land te worden genoemd, bijvoorbeeld 'Amsterdam, Nederland'. In het geval van Amerikaanse namen wordt alleen de afkorting van de naam van de staat vermeld ('New York, NY').
In Nederland is het zo algemeen bekend dat bijvoorbeeld Amsterdam in Nederland ligt en Antwerpen in België dat wordt aanbevolen de landsvermelding weg te laten. De afkortingen van Amerikaanse staten kunnen wel genoemd worden, maar wees wel consequent.
 
Internetbronnen 
Volgens de Amerikaanse richtlijnen moet in een bronnenlijst bij een internetbron alleen de datum van raadplegen genoemd worden als het waarschijnlijk is dat de inhoud van de website gewijzigd zal worden. Het is niet altijd vast te stellen of een website aangepast zal worden. Noem daarom altijd de datum van raadplegen.
Voor de vertaling van 'Retrieved on [datum], from [link website]' is gekozen voor 'Geraadpleegd op [datum], van [link website]'.
De Amerikaanse richtlijnen maken tevens onderscheid tussen formele en informele online bronnen, waarbij de titel in laatstgenoemde categorie niet cursief wordt geschreven. Aanbevolen wordt om de titel altijd cursief te vermelden.
De verwijzing 'Gedownload op…' komt te vervallen (is geen Amerikaanse richtlijn), noteer hier ook 'Geraadpleegd op…'.
 
Persoonlijke mededeling wordt: Persoonlijke communicatie
Een interview, een e-mail (inclusief bijlagen), een gesprek, een chat, een brief maar ook een les, een cursus of vertrouwelijke documentatie zoals bijvoorbeeld een patiëntendossier vallen allemaal onder persoonlijke communicatie. Hier wordt wel naar verwezen in de tekst maar niet in een bronnenlijst omdat de bron voor de lezer niet te achterhalen is. Eerder werd de term ‘persoonlijke mededeling’ gebruikt, ‘persoonlijke communicatie’ is algemener en komt beter overeen met het Amerikaanse ‘personal communication’.
 
Meerdere redacteurs
Bij een geredigeerd boek komt de naam van de redacteur op de plaats van de auteur. Voeg na de naam van de redacteur tussen ronde haken de afkorting Ed. (editor) of Eds. (editors). In Nederlandse teksten werd alleen Red. (redacteur) gebruikt, zet bij meerdere redacteurs (Reds.), bijvoorbeeld:
 • Kaptein, A. A., Van der Kallen, W., Smets, E. M. A., & Vingerhoets, A. J. J. M. (Reds.). (2012). Psychologie en geneeskunde: Behavioural medicine (3e geheel herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Met deze schrijfwijze wordt duidelijk of een publicatie twee redacteurs of een auteur en een redacteur heeft, bijvoorbeeld:
 • Twee redacteurs
  Van Ieperen-Schelhaas, K., & Verharen, L. (Reds.). (2011). Contextuele hulpverlening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Een auteur en een redacteur
  Van Ieperen-Schelhaas, K., & Verharen, L. (Red.). (2011). Contextuele hulpverlening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
De komende maanden zullen de website van de Studiecentra HAN en berichten op dit weblog waar nodig worden aangepast.
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten